شارژ سامانه پیامکی

شارژ پیامکی 500.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی با نرخ پیامک فارسی ( 70 کاراکتر )
پنل یک ستاره --> 1.800 ریال + احتساب تبصره 15 ( 269 پیامک )
پنل دو ستاره --> 1.400 ریال + احتساب تبصره 15 ( 345 پیامک )
پنل سه ستاره --> 1.200 ریال + احتساب تبصره 15 ( 403 پیامک )
سفارش ارسال پیامک خدماتی انبوه با متن متغیر --> 1.200 ریال + احتساب تبصره 15 ( 403 پیامک )

شارژ پیامکی 1.000.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی با نرخ پیامک فارسی ( 70 کاراکتر )
پنل یک ستاره --> 1.800 ریال + احتساب تبصره 15 ( 537 پیامک )
پنل دو ستاره --> 1.400 ریال + احتساب تبصره 15 ( 690 پیامک )
پنل سه ستاره --> 1.200 ریال + احتساب تبصره 15 ( 806 پیامک )
سفارش ارسال پیامک خدماتی انبوه با متن متغیر --> 1.200 ریال + احتساب تبصره 15 ( 806 پیامک )

شارژ پیامکی 2.000.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی با نرخ پیامک فارسی ( 70 کاراکتر )
پنل یک ستاره --> 1.800 ریال + احتساب تبصره 15 ( 1.074 پیامک )
پنل دو ستاره --> 1.400 ریال + احتساب تبصره 15 ( 1.381 پیامک )
پنل سه ستاره --> 1.200 ریال + احتساب تبصره 15 ( 1.611 پیامک )
سفارش ارسال پیامک خدماتی انبوه با متن متغیر --> 1.200 ریال + احتساب تبصره 15 ( 1.611 پیامک )

شارژ پیامکی 3.000.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی با نرخ پیامک فارسی ( 70 کاراکتر )
پنل یک ستاره --> 1.800 ریال + احتساب تبصره 15 ( 1.611 پیامک )
پنل دو ستاره --> 1.400 ریال + احتساب تبصره 15 ( 2.071 پیامک )
پنل سه ستاره --> 1.200 ریال + احتساب تبصره 15 ( 2.417 پیامک )
سفارش ارسال پیامک خدماتی انبوه با متن متغیر --> 1.200 ریال + احتساب تبصره 15 ( 2.417 پیامک )

شارژ پیامکی 4.000.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی با نرخ پیامک فارسی ( 70 کاراکتر )
پنل یک ستاره --> 1.800 ریال + احتساب تبصره 15 ( 2.148 پیامک )
پنل دو ستاره --> 1.400 ریال + احتساب تبصره 15 ( 2.762 پیامک )
پنل سه ستاره --> 1.200 ریال + احتساب تبصره 15 ( 3.222 پیامک )
سفارش ارسال پیامک خدماتی انبوه با متن متغیر --> 1.200 ریال + احتساب تبصره 15 ( 3.222 پیامک )

شارژ پیامکی 5.000.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی با نرخ پیامک فارسی ( 70 کاراکتر )
پنل یک ستاره --> 1.800 ریال + احتساب تبصره 15 ( 2.685 پیامک )
پنل دو ستاره --> 1.400 ریال + احتساب تبصره 15 ( 3.452 پیامک )
پنل سه ستاره --> 1.200 ریال + احتساب تبصره 15 ( 4.028 پیامک )
سفارش ارسال پیامک خدماتی انبوه با متن متغیر --> 1.200 ریال + احتساب تبصره 15 ( 4.028 پیامک )

شارژ پیامکی 6.000.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی با نرخ پیامک فارسی ( 70 کاراکتر )
پنل یک ستاره --> 1.800 ریال + احتساب تبصره 15 ( 3.222 پیامک )
پنل دو ستاره --> 1.400 ریال + احتساب تبصره 15 ( 4.286 پیامک )
پنل سه ستاره --> 1.200 ریال + احتساب تبصره 15 ( 4.833 پیامک )
سفارش ارسال پیامک خدماتی انبوه با متن متغیر --> 1.200 ریال + احتساب تبصره 15 ( 4.833 پیامک )

شارژ پیامکی 10.000.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی با نرخ پیامک فارسی ( 70 کاراکتر )
پنل یک ستاره --> 1.800 ریال + احتساب تبصره 15 ( 5.370 پیامک )
پنل دو ستاره --> 1.400 ریال + احتساب تبصره 15 ( 6.905 پیامک )
پنل سه ستاره --> 1.200 ریال + احتساب تبصره 15 ( 8.056 پیامک )
سفارش ارسال پیامک خدماتی انبوه با متن متغیر --> 1.200 ریال + احتساب تبصره 15 ( 8.056 پیامک )