هاست لینوکس، داخل ایران

هاست لینوکس، پلن 1

فضا > 100 مگابایت
پهنای باند در هر ماه > 5 گیگابایت
تعداد ایمیل > نامحدود
تعداد دیتابیس > نامحدود
کنترل پنل > Cpanel

هاست لینوکس، پلن 2

فضا > 250 مگابایت
پهنای باند در هر ماه > 7 گیگابایت
تعداد ایمیل > نامحدود
تعداد دیتابیس > نامحدود
کنترل پنل > Cpanel

هاست لینوکس، پلن 3

فضا > 500 مگابایت
پهنای باند در هر ماه > 10 گیگابایت
تعداد ایمیل > نامحدود
تعداد دیتابیس > نامحدود
کنترل پنل > Cpanel

هاست لینوکس، پلن 4

فضا > 1 گیگابایت
پهنای باند در هر ماه > 15 گیگابایت
تعداد ایمیل > نامحدود
تعداد دیتابیس > نامحدود
کنترل پنل > Cpanel

هاست لینوکس، پلن 5

فضا > 2 گیگابایت
پهنای باند در هر ماه > 25 گیگابایت
تعداد ایمیل > نامحدود
تعداد دیتابیس > نامحدود
کنترل پنل > Cpanel

هاست لینوکس، پلن 6

فضا > 5 گیگابایت
پهنای باند در هر ماه > 60 گیگابایت
تعداد ایمیل > نامحدود
تعداد دیتابیس > نامحدود
کنترل پنل > Cpanel

هاست لینوکس، پلن 7

فضا > 10 گیگابایت
پهنای باند در هر ماه > 120 گیگابایت
تعداد ایمیل > نامحدود
تعداد دیتابیس > نامحدود
کنترل پنل > Cpanel

هاست لینوکس، پلن 8

فضا > 20 گیگابایت
پهنای باند در هر ماه > 240 گیگابایت
تعداد ایمیل > نامحدود
تعداد دیتابیس > نامحدود
کنترل پنل > Cpanel