هاست ایمیل اختصاصی

هاست ایمیل اختصاصی، پلن 1

فضا > 250 مگابایت
پهنای باند در هر ماه > 2 گیگابایت
تعداد ایمیل > 10
تعداد دامنه قابل میزبانی > 1
IP اختصاصی > ندارد

هاست ایمیل اختصاصی، پلن 2

فضا > 500 مگابایت
پهنای باند در هر ماه > 6 گیگابایت
تعداد ایمیل > 20
تعداد دامنه قابل میزبانی > 1
IP اختصاصی > ندارد

هاست ایمیل اختصاصی، پلن 3

فضا > 1.000 مگابایت
پهنای باند در هر ماه > 15 گیگابایت
تعداد ایمیل > 20
تعداد دامنه قابل میزبانی > 1
IP اختصاصی > ندارد