پشتیبانی

پشتیبانی سالانه وب سایت

- بروزرسانی هسته وب سایت به آخرین نسخه
- بررسی و رفع مشکلات از طریق تلفن، ارتباط از راه دور(ریموتی)، حضوری و دسترسی به هاست
- مراقبت از وب سایت در مقابل حملات و خرابکاری های نفوذکنندگان احتمالی
- اعمال تغییرات جزئی در طراحی وب سایت در صورت نیاز مشتری
- تهیه فایل پشتیبان از فایل ها و اطلاعات به صورت دوره ای
- مشاوره و ارائه راهکاری های افزایش رتبه سایت
- مراقبت از در دسترس بودن وب‌سایت


- قیمت نهایی با توجه به نوع وب سایت و کیفیت پشتیبانی متغییر خواهد بود و هنگام درخواست مشتری اعلام خواهد شد.

پشتیبانی سالانه نرم افزار

- ارائه آخرین نسخه نرم افزار
- بررسی و رفع مشکلات از طریق تلفن، ارتباط از راه دور(ریموتی)، حضوری

- قیمت نهایی با توجه به نوع نرم افزار و کیفیت پشتیبانی متغییر خواهد بود و هنگام درخواست مشتری اعلام خواهد شد.

پشتیبانی موردی وب سایت

- بررسی مشکل از طریق دسترسی به هاست
- رفع فقط یک مشکل

- این خدمت بروزرسانی امکانات سایت را شامل نمی شود!
بروزرسانی فقط در قالب انعقاد پشتیبانی سالانه وب سایت امکانپذیر می باشد.

پشتیبانی موردی نرم افزار

- بررسی مشکل فقط از طریق ارتباط از راه دور (ریموتی)
- رفع فقط یک مشکل

- این خدمت بروزرسانی نرم افزار و رفع بیش از یک مشکل را شامل نمی شود!
{ بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار یا بسته بروزرسانی امکانپذیر می باشد. }

خدمات مشاوره

مشاوره در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات


قیمت نهایی پس از تحلیل نیاز شما اعلام خواهد شد.