شارژ سامانه پیامکی

به مبلغ هر پیامک ارسالی 40 ریال بابت تبصره 6 بودجه اضافه می گردد. (این مبلغ به خزانه ی دولت واریز می گردد. در بند این تبصره آمده است که این مبلغ صرف ساماندهی کودکان کار خواهد شد)

شارژ پیامکی 500.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی با نرخ پیامک فارسی ( 70 کاراکتر )
پنل یک ستاره --> 186 پیامک 2.600 ریالی
پنل دو ستاره --> 242 پیامک 2.000 ریالی
پنل سه ستاره --> 284 پیامک 1.700 ریالی
سفارش ارسال پیامک خدماتی انبوه با متن متغیر --> 284 پیامک 1.700 ریالی
توجه بابت هر پیامک مبلغ 40 ریال بابت تبصره 6 بودجه محاسبه و از تعداد پیامک خریداری شده کسر می شود.

شارژ پیامکی 1.000.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی با نرخ پیامک فارسی ( 70 کاراکتر )
پنل یک ستاره --> 372 پیامک 2.600 ریالی
پنل دو ستاره --> 484 پیامک 2.000 ریالی
پنل سه ستاره --> 568 پیامک 1.700 ریالی
سفارش ارسال پیامک خدماتی انبوه با متن متغیر --> 568 پیامک 1.700 ریالی
توجه بابت هر پیامک مبلغ 40 ریال بابت تبصره 6 بودجه محاسبه و از تعداد پیامک خریداری شده کسر می شود.

شارژ پیامکی 2.000.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی با نرخ پیامک فارسی ( 70 کاراکتر )
پنل یک ستاره --> 744 پیامک 2.600 ریالی
پنل دو ستاره --> 968 پیامک 2.000 ریالی
پنل سه ستاره --> 1.136 پیامک 1.700 ریالی
سفارش ارسال پیامک خدماتی انبوه با متن متغیر --> 1.136 پیامک 1.700 ریالی
توجه بابت هر پیامک مبلغ 40 ریال بابت تبصره 6 بودجه محاسبه و از تعداد پیامک خریداری شده کسر می شود.

شارژ پیامکی 3.000.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی با نرخ پیامک فارسی ( 70 کاراکتر )
پنل یک ستاره --> 1.116 پیامک 2.600 ریالی
پنل دو ستاره --> 1.452 پیامک 2.000 ریالی
پنل سه ستاره --> 1.704 پیامک 1.700 ریالی
سفارش ارسال پیامک خدماتی انبوه با متن متغیر --> 1.704 پیامک 1.700 ریالی
توجه بابت هر پیامک مبلغ 40 ریال بابت تبصره 6 بودجه محاسبه و از تعداد پیامک خریداری شده کسر می شود.

شارژ پیامکی 4.000.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی با نرخ پیامک فارسی ( 70 کاراکتر )
پنل یک ستاره --> 1.488 پیامک 2.600 ریالی
پنل دو ستاره --> 1.936 پیامک 2.000 ریالی
پنل سه ستاره --> 2.272 پیامک 1.700 ریالی
سفارش ارسال پیامک خدماتی انبوه با متن متغیر --> 2.272 پیامک 1.700 ریالی
توجه بابت هر پیامک مبلغ 40 ریال بابت تبصره 6 بودجه محاسبه و از تعداد پیامک خریداری شده کسر می شود.

شارژ پیامکی 5.000.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی با نرخ پیامک فارسی ( 70 کاراکتر )
پنل یک ستاره --> 1.860 پیامک 2.600 ریالی
پنل دو ستاره --> 2.420 پیامک 2.000 ریالی
پنل سه ستاره --> 2.840 پیامک 1.700 ریالی
سفارش ارسال پیامک خدماتی انبوه با متن متغیر --> 2.840 پیامک 1.700 ریالی
توجه بابت هر پیامک مبلغ 40 ریال بابت تبصره 6 بودجه محاسبه و از تعداد پیامک خریداری شده کسر می شود.

شارژ پیامکی 6.000.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی با نرخ پیامک فارسی ( 70 کاراکتر )
پنل یک ستاره --> 2.232 پیامک 2.600 ریالی
پنل دو ستاره --> 2.904 پیامک 2.000 ریالی
پنل سه ستاره --> 3.408 پیامک 1.700 ریالی
سفارش ارسال پیامک خدماتی انبوه با متن متغیر --> 3.408 پیامک 1.700 ریالی
توجه بابت هر پیامک مبلغ 40 ریال بابت تبصره 6 بودجه محاسبه و از تعداد پیامک خریداری شده کسر می شود.

شارژ پیامکی 10.000.000 ریالی

افزایش اعتبار سامانه پیامکی با نرخ پیامک فارسی ( 70 کاراکتر )
پنل یک ستاره --> 3.720 پیامک 2.600 ریالی
پنل دو ستاره --> 4.840 پیامک 2.000 ریالی
پنل سه ستاره --> 5.680 پیامک 1.700 ریالی
سفارش ارسال پیامک خدماتی انبوه با متن متغیر --> 5.680 پیامک 1.700 ریالی
توجه بابت هر پیامک مبلغ 40 ریال بابت تبصره 6 بودجه محاسبه و از تعداد پیامک خریداری شده کسر می شود.